Saturday, 13 April 2024

ขนาดกระดาษ RA RA0 ถึง RA4 คืออะไร ขนาดเท่าไหร่

06 Mar 2023
282

ขนาดกระดาษ RA RA0 ถึง RA4 รูปแบบกระดาษ RA และ SRA ถูกกำหนดโดย ISO 217 “Paper – Untrimmed Sizes” และครอบคลุมกระดาษดิบที่ยังไม่ตัดแต่งสำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์ ขนาด RA และ SRA นั้นใหญ่กว่าขนาดชุด A ที่สอดคล้องกันเล็กน้อยเพื่อให้มีการตัดตกบนวัสดุพิมพ์ที่จะถูกตัดแต่งตามขนาดในภายหลัง ซึ่งมักจะใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ที่มีขอบ

RA ย่อมาจาก “รูปแบบดิบ A” และกำหนดตามแนวคิดว่าเป็น 105% ของขนาดชุด Aดังนั้น เนื่องจากA0มีพื้นที่ 1 ตารางเมตร RA0 มีพื้นที่ 1.05 ตารางเมตร SRA ย่อมาจาก “รูปแบบดิบเสริม A” และถูกกำหนดตามแนวคิดว่าเป็น 115% ของขนาด A ซีรีส์ ดังนั้นกระดาษ SRA0 หนึ่งแผ่นจึงมีพื้นที่ 1.15 ตร.ม. ในความเป็นจริง ขนาดของ RA0, RA1, RA2, SRA0, SRA1 และ SRA2 จะปัดเศษเป็นเซนติเมตรที่ใกล้ที่สุด และขนาดสำหรับ RA3, RA4, SRA3 และ SRA4 จะปัดเศษเป็นครึ่งเซนติเมตรที่ใกล้ที่สุด

ตารางขนาด RA RA0 ถึง RA4

RA RA0 ถึง RA4
ขนาดกว้าง x สูง (มม.)กว้าง x สูง (นิ้ว)
RA0860 x 1220 มม33.9 x 48.0 นิ้ว
RA1610 x 860 มม24.0 x 33.9 นิ้ว
RA2430 x 610 มม16.9 x 24.0 นิ้ว
RA3305 x 430 มม12.0 x 16.9 นิ้ว
RA4215 x 305 มม8.5 x 12.0 นิ้ว
หากต้องการรับขนาดกระดาษเป็นเซนติเมตร ให้แปลงค่า mm เป็น cm โดยหารด้วย 10

อัตราส่วนกว้างยาว (อัตราส่วนของความกว้างต่อความสูง) ของแผ่นงาน RA คือ 1:รูท 2 (1:1.4142) สำหรับแผ่นงานซีรีส์ A

ตารางขนาด SRA SRA0 ถึง SRA4

SRA SRA0 ถึง SRA4
ขนาดกว้าง x สูง (มม.)กว้าง x สูง (นิ้ว)
SRA0900 x 1280 มม35.4 x 50.4 นิ้ว
SRA1640 x 900 มม25.2 x 35.4 นิ้ว
SRA2450 x 640 มม17.7 x 25.2 นิ้ว
SRA3320 x 450 มม12.6 x 17.7 นิ้ว
SRA4225 x 320 มม8.9 x 12.6 นิ้ว
หากต้องการรับขนาดกระดาษเป็นเซนติเมตร ให้แปลงค่า mm เป็น cm โดยหารด้วย 10

อัตราส่วนกว้างยาว (อัตราส่วนของความกว้างต่อความสูง) ของแผ่นงาน SRA คือ 1:รูท 2 (1:1.4142) สำหรับแผ่นงานซีรีส์ RA

ตารางขนาด SRA1+, SRA2+, SRA3+ และ SRA3++

SRA1+, SRA2+, SRA3+ และ SRA3++
ขนาดกว้าง x สูง (มม.)กว้าง x สูง (นิ้ว)
SRA1+660 x 920 มม26.0 x 36.2 นิ้ว
SRA2+480 x 650 มม18.9 x 25.6 นิ้ว
SRA3+320 x 460 มม12.6 x 18.1 นิ้ว
SRA3++320 x 464 มม12.6 x 18.3 นิ้ว